Spring naar content

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden YoungOnes

The YoungOnes B.V. (YoungOnes), statutair gevestigd te Haarlemmermeer met adres Siriusdreef 12, 2132 WT te Hoofddorp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70236453.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

1.1 Opdracht – De klus zoals omschreven in de door Opdrachtgever geplaatste omschrijving op de Website van YoungOnes. De Opdracht wordt aangegaan voor de duur van één klus die maximaal 24 uur duurt;

1.2 Opdrachtgever – De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt, respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opdrachtnemer met gebruikmaking van de Website;

1.3 Opdrachtnemer – De natuurlijke persoon of eenmanszaak die zich door middel van het platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever, respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden verrichten middels een overeenkomst van opdracht;

1,4 Overeenkomst – De overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW op grond waarvan Opdrachtnemer de Opdracht uitvoert voor Opdrachtgever;

1.5 YoungOnes – YoungOnes is een interactief technologisch platform. Dit platform faciliteert een marktplaats waar Opdrachtgevers Opdrachten kunnen plaatsen en waar Opdrachtnemers op kunnen reageren. Opdrachtnemers bepalen of ze op een Opdracht reageren en onderhandelen over de voorwaarden op basis waarvan zij bereid zijn de Opdracht uit te voeren. YoungOnes is dus niet betrokken bij de keuze van Opdrachtgever voor Opdrachtnemer en/of de (uitvoering van de) Opdracht. De Overeenkomst wordt aangegaan door en tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en YoungOnes is hierbij geen partij;

1.6 Websitehttps://youngones.com/ en al hetgeen hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij bijbehorende Apps.

2. Algemeen

2.1 YoungOnes faciliteert:

 • een platform waarop opdrachten geplaatst kunnen worden;
 • een platform waarop geacquireerd kan worden op opdrachten;
 • modelovereenkomsten (waaronder een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever);
 • facturatie namens Opdrachtnemers; en
 • betalingen.

2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingen en/of overeenkomsten tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en/of YoungOnes. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen YoungOnes en Opdrachtnemer/Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 YoungOnes verleent Opdrachtnemer/Opdrachtgever hierbij het gebruiksrecht van haar platform.

2.5 YoungOnes is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform of op haar Website. YoungOnes neemt uiteraard wel maatregelen om juistheid, geldigheid en compleetheid van informatie te waarborgen.

3. Verplichtingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever

3.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat Opdrachtnemer de volgende gegevens verstrekt aan Opdrachtgever: 

 • uittreksel uit het Handelsregister;
 • btw-registratienummer;
 • kopieën van alle voor de uitvoering van de Opdracht benodigde (vak)diploma’s, certificaten en getuigschriften;
 • verklaring omtrent gedrag;
 • verificatie dat arbeid in Nederland is toegestaan.

3.2 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer garandeert dat de te verrichten werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd en dat de resultaten zullen voldoen aan de overeengekomen specificaties. Tevens zal Opdrachtnemer zich gedurende de Opdracht houden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Opdrachtnemer garandeert dat hij gedurende de looptijd van de Opdracht gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de Opdracht uit te voeren.

3.3 Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van – en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van – een voor de uit te voeren Opdracht adequate bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

3.4 Indien Opdrachtgever na het voltooien van de Opdracht een nieuwe overeenkomst van opdracht wenst aan te gaan met Opdrachtnemer, dan zal Opdrachtgever Opdrachtnemer via de Website contracteren. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan is Opdrachtgever aan YoungOnes een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 3000.

4. Registratie

4.1 U kunt Opdrachtgever worden indien u zich bij YoungOnes heeft geregistreerd als Opdrachtgever door middel van het aanmaken van een profiel op het platform van YoungOnes. Indien een Opdrachtgever zich als zodanig wenst te registreren op het platform van YoungOnes, dan dient de Opdrachtgever te beschikken over:

 • een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • contact-/facturatiegegevens;
 • een rekeningnummer; en
 • een website.

5. Facturatie en betaling van de Opdracht

5.1 YoungOnes biedt als service aan dat zij fungeert als kassier voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Hierbij factureert YoungOnes namens Opdrachtnemer en wordt de factuur van Opdrachtnemer door YoungOnes betaald.

5.2 Opdrachtnemer machtigt YoungOnes bij deze onherroepelijk om facturen met betrekking tot de Opdracht aan Opdrachtgever te sturen en de betalingen van Opdrachtgever voor Opdrachtnemer in ontvangst te nemen.

5.3 Opdrachtnemer heeft daarnaast de mogelijkheid te kiezen voor factoring. Dit houdt in dat Opdrachtnemer de vordering op Opdrachtgever aan YoungOnes verkoopt en overdraagt en dat YoungOnes aan Opdrachtnemer een koopprijs hiervoor uitbetaalt ter hoogte van voornoemde vordering met aftrek van een door YoungOnes vast te stellen vergoeding van 2,9% van het totaalbedrag van de vordering. Hiertoe wordt steeds een akte van koop en cessie aangegaan tussen YoungOnes en Opdrachtnemer.

5.4 De eerste keer dat Opdrachtnemer kiest voor factoring, wordt Opdrachtnemer gevraagd een volmacht te verlenen aan YoungOnes om namens Opdrachtnemer elke akte van koop en cessie (zie onder 5.3) te ondertekenen. Ondertekening van de volmacht door Opdrachtnemer geschiedt via een elektronische handtekening. Opdrachtnemer en YoungOnes komen overeen dat deze methode van ondertekening voldoende betrouwbaar is. Opdrachtnemer bevestigt hierbij dat de daarbij gehanteerde wijze van authenticatie, zoals een sms-code te ontvangen op het door Opdrachtnemer opgegeven mobiele nummer, onder de uitsluitende controle van de Opdrachtnemer valt. 

5.5 Indien YoungOnes overgaat tot koop en overdracht van de vordering als bedoeld in artikel 5.3 van deze Gebruiksvoorwaarden en daarvan mededeling heeft gedaan aan Opdrachtgever, dan kan Opdrachtgever slechts bevrijdend betalen aan YoungOnes.

5.6 Indien Opdrachtnemer, al dan niet opzettelijk, een hoger bedrag declareert dan waarop Opdrachtnemer recht heeft in verband met uitgevoerde werkzaamheden voor Opdrachtgever, kan het teveel betaalde als onverschuldigde betaling direct worden teruggevorderd door Opdrachtgever. Indien sprake is geweest van factoring en Opdrachtgever spreekt YoungOnes aan tot terugbetaling van het teveel betaalde, kan, al dan niet via YoungOnes, Opdrachtnemer voor het teveel betaalde aanspreken met aftrek van de van toepassing zijnde vergoeding. YoungOnes kan er steeds voor kiezen het door Opdrachtnemer verschuldigde te verrekenen met hetgeen YoungOnes verschuldigd is aan Opdrachtnemer.

5.7 Indien een door YoungOnes gekochte vordering van Opdrachtnemer dient te worden terugbetaald aan YoungOnes, zal YoungOnes zulks rechtstreeks berichten aan Opdrachtnemer en zal Opdrachtnemer de hiervoor ontvangen koopprijs binnen 2 dagen na deze berichtgeving terugbetalen aan YoungOnes, zulks onverminderd de rechten van YoungOnes jegens Opdrachtnemer op grond van de koop en overdracht van de vordering. YoungOnes kan er steeds voor kiezen het door Opdrachtnemer verschuldigde te verrekenen met hetgeen YoungOnes verschuldigd is aan Opdrachtnemer.

5.8 Indien gekozen is voor factoring, dan is YoungOnes gerechtigd om factuurbetalingen te blokkeren ter controle indien YoungOnes dit nodig acht. YoungOnes streeft ernaar om deze blokkeringen binnen 3 werkdagen op te heffen, wanneer er geen bijzonderheden zijn aangetroffen. 

5.9 Indien niet wordt gekozen voor factoring, dan factureert YoungOnes namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Opdrachtgever maakt vervolgens de vergoeding van Opdrachtnemer over naar YoungOnes en YoungOnes betaalt Opdrachtnemer namens Opdrachtgever (reversed billing).

5.10 Betaling door Opdrachtgever aan YoungOnes bevrijdt Opdrachtgever van zijn betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer. YoungOnes is verder op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer. Het debiteurenrisico ligt altijd bij Opdrachtnemer.

5.11 Opdrachtgever zal de betaling van de facturen steeds verrichten binnen afgesproken betaaltermijn na de factuurdatum.

5.12 Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door YoungOnes of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door YoungOnes of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is YoungOnes of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.

6. Vergoeding en registratie

6.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat YoungOnes tijdig namens Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kan factureren, door binnen zeven dagen na afloop van de werkzaamheden op het platform van YoungOnes de uren in te vullen. Wanneer uren niet correct ingevuld zijn door Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever een tegenbod doen, Opdrachtnemer heeft vier weken om dit tegenbod te bevestigen. Indien bevestiging binnen de gestelde termijn uitblijft, gaat Opdrachtnemer stilzwijgend akkoord met het aantal uren en zal deze automatisch worden goedgekeurd. 

6.2 Wanneer Opdrachtnemer recht meent te hebben op een claim van 50% wegens annulering van de Opdracht, dan dient Opdrachtnemer deze claim via het platform aan te geven. Opdrachtgever dient deze claim binnen 7 dagen te beoordelen, anders zal deze automatisch via het systeem goedgekeurd worden. 

6.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer – alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar. Bovendien heeft Opdrachtnemer in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.

6.4 Opdrachtgever zal het aantal gewerkte uren van een Opdrachtnemer binnen 7 dagen via het platform bevestigen. Indien bevestiging binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van het aantal uren te hebben ingestemd.

6.5 Voor het verrichten van de werkzaamheden ontvangt Opdrachtnemer een vergoeding per uur, exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. In de Vergoeding zijn inbegrepen reiskosten, verblijfkosten, eventuele materiaalkosten en overige onkosten. Deze kosten en de met deze kosten samenhangende tijd (zoals reistijd) worden derhalve niet separaat vergoed. 

6.6 Voor het faciliteren van het platform ontvangt YoungOnes van iedere Opdrachtgever een platform vergoeding van €4,10 per door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever gewerkt uur, indien niet anders afgesproken met YoungOnes. Deze wordt voldaan via facturatie. Meer informatie over de platform vergoeding kun je vinden op: 

https://faq.nl.opdrachtgever.youngones.com/support/solutions/articles/36000359900-wat-zijn-de-tarieven-

7. Hulpmiddelen

7.1 Opdrachtnemer beschikt over alle voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde hulpmiddelen. Als er hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld door Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer daarvoor een vooraf in overleg vast te stellen vergoeding zijn verschuldigd aan Opdrachtgever. De voorwaarden voor het gebruik van de hulpmiddelen en de vergoeding voor het gebruik daarvan worden schriftelijk vastgelegd. Ook worden afspraken gemaakt over de betaling van deze vergoeding en de daarvoor geldende betalingstermijn.

8. Aansprakelijkheid

8.1 YoungOnes faciliteert met haar platform enkel de mogelijkheid voor Opdrachtgevers een Opdracht te plaatsen en biedt een kassiers service aan bij de betaling van de vergoeding aan Opdrachtnemer. Zij interfereert niet bij de keuze van Opdrachtgever voor Opdrachtnemer. Het is aan Opdrachtgever en Opdrachtnemer om afspraken te maken onder welke voorwaarden zij de Opdracht (de klus) met elkaar aangaan. YoungOnes is derhalve niet betrokken bij het aangaan van en de uitvoering van de Opdracht (de klus). YoungOnes is geen partij bij de totstandkoming of naleving van de Opdracht.

8.2 YoungOnes is niet aansprakelijk voor schade die betrekking heeft op, of voortvloeit uit (de uitvoering van) de Opdracht. 

8.3 YoungOnes is niet verantwoordelijk voor:

 • het doen van de aangifte van inkomstenbelasting door Opdrachtnemers;
 • het doen van de aangifte van omzetbelasting door Opdrachtnemers;
 • betalingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst;
 • het controleren van de identiteit van Opdrachtnemers als bedoeld in de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen;
 • nakoming op welke wijze dan ook van de Overeenkomst welke is gesloten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

8.4 Elke mogelijk aansprakelijkheid van YoungOnes is gelimiteerd tot €1000 per gebeurtenis en €5000,- per jaar. Indirecte schade en gevolgschade zijn nadrukkelijk uitgesloten.

8.5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de schade vergoeden die deze lijdt: 

A. ten gevolge van de hem niet toe te rekenen verwezenlijking van een aan de Opdracht verbonden bijzonder gevaar, tenzij dat een gevolg is van Opdrachtnemers opzet of bewuste roekeloosheid; en 

B. tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, tenzij Opdrachtgever de verplichtingen als bedoeld in artikel 7:658 lid 1 BW is nagekomen (ook al kwalificeert Opdrachtgever niet als werkgever) of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

8.6 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de schade vergoeden die deze lijdt als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor Opdrachtnemer is ingehuurd, dit tot een maximum van het door de verzekeraar aan Opdrachtnemer uit te keren bedrag.

8.7 Opdrachtgever zal een derde de schade vergoeden die deze lijdt:

A. ten gevolge van de uitvoering van Opdrachtnemers werkzaamheden; en 

B. niet (volledig) wordt vergoed door de verzekeraar van Opdrachtnemer. 

8.8 Opdrachtgever is niet gehouden de door een derde geleden schade te vergoeden voor zover Opdrachtgever daartoe op de grond van de wet ook niet verplicht zou zijn. Daarnaast zal Opdrachtgever de door een derde geleden schade ook niet vergoeden voor zover deze het gevolg is van opzet en bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

9. Verzekering

9.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen zich voldoende verzekeren tegen aansprakelijkheid als gevolg van de uitvoering van deze Overeenkomst. Dit betekent in ieder geval dat Opdrachtnemer per Opdracht minstens standaard is verzekerd voor Aansprakelijkheid en Ongevallen middels de service van Collective Benefits. Alle informatie over de dekkingen en uitzonderingen is te vinden in de polisdocumenten op:

 https://app.collectivebenefits.com/welcome/youngones

10. Beëindiging registratie

10.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben het recht om hun registratie bij YoungOnes te allen tijde te beëindigen, zonder opgaaf van reden en zonder dat de Opdrachtnemer of Opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die uit deze beëindiging voortvloeit.

10.2 YoungOnes heeft enkel het recht de registratie van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever te beëindigen indien sprake is van een gegronde reden, waaronder in ieder geval maar niet limitatief wordt begrepen:

 • fraude;
 • inactiviteit van Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever; en 
 • ter waarborging van de kwaliteit van de Website.

11. Onderhoud

11.1 YoungOnes is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of aanpassing van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens YoungOnes ontstaat.

12. Ratings/Referenties

12.1 Opdrachtgever mag na afloop van de Opdracht een rating/referentie toevoegen aan het profiel van Opdrachtnemer door wie Opdrachtgever bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de rating/referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door Opdrachtgever verstrekt.

12.2 Een referentie dient te zijn toegevoegd door Opdrachtnemer en dient betrekking te hebben op Opdrachtnemer door wie de Opdracht is uitgevoerd.

12.3 Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in de referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart YoungOnes voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

12.4 Een referentie bevat in geen geval:

 • lasterlijke, vulgaire, obscene of racistische taal;
 • persoonlijke gegevens ten aanzien van Opdrachtnemer;
 • links en/of scripts;

13. Vervanging en no-show

13.1 Indien Opdrachtnemer wegens onvoorziene omstandigheden niet in staat is de Opdracht zelf uit te voeren, dan staat Opdrachtnemer vrij zich bij de werkzaamheden te laten vervangen door een ander, al dan niet via de Website. Opdrachtnemer staat garant dat die ander bevoegd is om te mogen werken in Nederland en dient dit in voorkomend geval ook aantoonbaar te maken middels de daarvoor aangewezen processen op de Website. Buiten de situatie waarin sprake is van vervanging als hiervoor beschreven, is het Opdrachtnemer niet toegestaan om de Website te gebruiken om Opdrachten voor anderen aan te gaan.

13.2 Indien Opdrachtnemer een Opdracht annuleert zonder inachtneming van de afspraken die met met Opdrachtgever met betrekking tot annulering zijn overeengekomen en bovendien niet zorgdraagt voor geschikte en tijdige vervanging, dan zal de ‘no-show rate’ op zijn/haar profiel worden verhoogd. Deze ‘no-show’ is op de Website zichtbaar voor alle mogelijke toekomstige Opdrachtgevers.

13.3 Bij een no-show zoals omschreven in artikel 13.2 van deze Gebruiksvoorwaarden, staat het Opdrachtgever vrij om een officiële melding te geven. Deze melding kan tot maximaal 4 weken (28 dagen) na startdatum van de Opdracht gegeven worden.

14. Intellectueel eigendom

14.1 Opdrachtnemer blijft zelf eigenaar van alle inhoud en informatie die Opdrachtnemer plaatst op YoungOnes. Voor inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, verleent Opdrachtnemer een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle IE-inhoud te gebruiken die Opdrachtnemer plaatst op YoungOnes (IE-licentie). Deze IE-licentie eindigt wanneer Opdrachtnemer IE-inhoud of account verwijdert.

15. Account

15.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van YoungOnes dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website, dit onder opgave van de gevraagde gegevens.

15.2 Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan Opdrachtnemer verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en Opdrachtnemer laat derden hiervan geen gebruik maken. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart YoungOnes voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de Dienst is gemaakt.

15.3 YoungOnes is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

16. Overmacht

16.1 Indien als gevolg van overmacht nakoming door YoungOnes niet of zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, dan is YoungOnes niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

16.2 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet limitatief verstaan: stakingen, ziekte van personeel, bedrijfsstoring, maatregelen van overheidswege, verkeersstoringen, niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers en/of andere derden waarvan YoungOnes gebruik maakt, epidemieën en pandemieën (al dan niet uitgeroepen), oorlogssituaties, natuurgeweld en stroomstoringen.

17. Verwijzingen

17.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de Websites van derden. YoungOnes heeft geen zeggenschap over deze Websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacybeleid.

18. Beveiliging

18.1 YoungOnes spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. YoungOnes legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

19. Gelijkheid, inclusie, diversiteit en antidiscriminatie

19.1 YoungOnes zet zich in om gebruikers van de Website niet te laten discrimineren op basis van ras, religie, nationale afkomst, sociale achtergrond, handicap, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit, burgerlijke staat, leeftijd of enig ander kenmerk dat wordt beschermd door de bijbehorende wetgeving. YoungOnes verbiedt ten strengste discriminatie van gebruikers op basis van de hierboven genoemde categorieën, inclusief in persoonlijke interacties, recensies, beoordelingen en het leveren en accepteren van diensten.

19.2 Elke partij die dit beleid schendt, verliest de toegang tot de Website. 

19.3 Elke freelancer of gebruiker die discriminatie of enige vorm van grensoverschrijdend gedrag heeft ervaren bij het gebruik van het platform of het uitvoeren van Opdrachten, kan contact opnemen met YoungOnes via support@youngones.works.

19.4 YoungOnes spant zich waar mogelijk in om ervoor te zorgen dat het ontwerp, de werking en het beheer van de Website niet bijdragen aan ongelijke of discriminerende resultaten. Feedback hierover kan worden gegeven via support@youngones.works. YoungOnes zal zo snel mogelijk reageren op ontvangen feedback.

20. Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.